Úw partner in technische oplossingen!
Beeldmerk

METAALUNIEVOORWAARDEN

1 januari 2019

 

Algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 1 januari 2019.

Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.

 

© Koninklijke Metaalunie

 

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

 

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die een Metaal- unielid doet, op alle overeenkomsten die hij sluit en op alle overeenkomsten die hieruit voortvloeien, een en ander voor zover het Metaalunielid aanbieder dan wel opdrachtnemer is.

 

1.2. Het Metaalunielid dat deze voorwaarden gebruikt wordt aangeduid als op- drachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.

 

1.3. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdracht- nemer gesloten overeenkomst en deze voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.

 

1.4. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door Metaalunieleden. Artikel 2: Aanbiedingen

 

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Opdrachtnemer heeft het recht zijn aan- bod te herroepen tot twee werkdagen nadat de aanvaarding hem heeft be- reikt.

 

2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer informatie verstrekt, mag opdrachtne- mer uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

 

2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief omzetbelasting en andere heffingen of belastingen van overheidswege. De prijzen zijn verder exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, opslag- en transport- kosten alsmede kosten voor laden, lossen en medewerking verlenen aan douaneformaliteiten.

 

 

 

 Artikel 5: Levertijd / uitvoeringsperiode

 

5.1. Een opgegeven levertijd of uitvoeringsperiode is indicatief.

 

5.2. De levertijd of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle informatie, waaronder definitieve en goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de overige voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

 

5.3. Als er sprake is van:

 1. andere omstandigheden dan opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd of uitvoeringsperiode opgaf, wordt de levertijd of uitvoeringspe- riode verlengd met de tijd die opdrachtnemer, met in achtneming van zijn planning, nodig heeft om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren;
 2. meerwerk wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die opdrachtnemer, met in achtneming van zijn planning, nodig heeft om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten;
 3. opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die hij, met inachtneming van zijn planning, nodig heeft om de opdracht uit te voeren nadat de reden voor de opschorting is komen te vervallen.

 

Behoudens tegenbewijs door opdrachtgever wordt de duur van de verlenging van de levertijd of uitvoeringsperiode vermoed nodig te zijn en het gevolg te zijn van een situatie als hiervoor onder a tot en met c bedoeld.

 

5.4. Opdrachtgever is gehouden alle kosten die opdrachtnemer maakt of schade die opdrachtnemer lijdt als gevolg van een vertraging in de levertijd of uitvoe- ringsperiode, zoals vermeld in lid 3 van dit artikel, te voldoen.

 

5.5. Overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode geeft opdrachtgever in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding. Opdrachtgever vrij- waart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode.

 

Artikel 6: Levering en risico-overgang

 

6.1. Levering vindt plaats op het moment dat opdrachtnemer de zaak op zijn be- drijfslocatie ter beschikking stelt aan opdrachtgever en aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat de zaak aan hem ter beschikking staat. Opdrachtgever draagt vanaf dat moment onder meer het risico van de zaak voor opslag, laden, transport en lossen.

 

Artikel 9: Omvang van het werk

 

9.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van opdracht- nemer een afschrift van de hiervoor genoemde bescheiden aan hem toe te zenden.

 

9.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, omvat het werk niet:

 1. grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstelwerk of ander bouwkundig werk;
 2. het realiseren van aansluitingen van gas, water, elektriciteit, internet of andere infrastructurele voorzieningen;
 3. maatregelen ter voorkoming of beperking van schade aan of diefstal of verlies van op of bij de werkplek aanwezige zaken;
 4. afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
 5. verticaal en horizontaal transport;

 

Artikel 10: Meerwerk

 

10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerwerk als:

 1. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;
 2. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
 3. geschatte hoeveelheden meer dan 5% afwijken.

10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gel- den op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Opdrachtgever is ge- houden de prijs van het meerwerk op eerste verzoek van opdrachtnemer te voldoen.

 1.  

  Artikel 11: Uitvoering van het werk

   

  11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden onge- stoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals:

  1. gas, water, elektriciteit en internet;
  2. verwarming;
  3. afsluitbare droge opslagruimte;
  4. op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzienin- gen.

   

  11.2. Opdrachtgever draagt het risico en is aansprakelijk voor schade aan en dief- stal of verlies van zaken van opdrachtnemer, opdrachtgever en derden, zoals gereedschappen, voor het werk bestemde materialen of bij het werk gebruikt materieel, die zich bevinden op of nabij de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.

   

  11.3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel, is opdrachtgever gehou- den zich adequaat te verzekeren tegen de in dat lid genoemde risico’s. Op- drachtgever dient daarnaast te zorgen voor verzekering van het werkrisico van te gebruiken materieel. Opdrachtgever dient opdrachtnemer op eerste verzoek een kopie van de betreffende verzekering(en) en een bewijs van be- taling van de premie te sturen. Als er sprake is van schade, is opdrachtgever verplicht dit onverwijld bij zijn verzekeraar te melden ter verdere behandeling en afwikkeling.